Logo

沒落預訂

協助編輯
1,866

轉生後, 發現這個世界是與前世所玩的校園戀愛養成遊戲一樣

若照原本遊戲的內容發展下去, 身為遊戲配角的小胖子的貴族之子, 日後將與學校裡的惡女結婚, 然後因為招惹到王族導致家族沒落

為了不要如此

男主角為謀一技之長, 先去減肥, 然後去當鍛造師的徒弟, 

後來開發領地經營溫泉事業

後來再去學校

第一章 :

第1話:https://tieba.baidu.com/p/4327617576

第2話: https://tieba.baidu.com/p/4329273425

第3話: https://tieba.baidu.com/p/4331460679

第4話: https://tieba.baidu.com/p/4331601953

第5話: https://tieba.baidu.com/p/4332019327

第6話: https://tieba.baidu.com/p/4332610256

第7話: https://tieba.baidu.com/p/4333554081

第8話: https://tieba.baidu.com/p/4334036603

第9話: https://tieba.baidu.com/p/4335116843

第10話: https://tieba.baidu.com/p/4336803804

第11話: https://tieba.baidu.com/p/4480947001

第12話: https://tieba.baidu.com/p/4337950968

第13話: https://tieba.baidu.com/p/4339780183

第14話: https://tieba.baidu.com/p/4480962292

第15話: https://tieba.baidu.com/p/4340591538

第16話: https://tieba.baidu.com/p/4342023682

第17話: https://tieba.baidu.com/p/4342953212

第18話: https://tieba.baidu.com/p/4344895073

第19~20話:https://tieba.baidu.com/p/4480968010

 

第二章

第1話: https://tieba.baidu.com/p/5927512853

第2話:https://tieba.baidu.com/p/4480981923

第3話: https://tieba.baidu.com/p/4387652406

第4話: https://tieba.baidu.com/p/4365332851

第5話: https://tieba.baidu.com/p/4377835093

第6話: https://tieba.baidu.com/p/4481001730

第7話: https://tieba.baidu.com/p/4378157340

第8話: https://tieba.baidu.com/p/4344038051

第9話: https://tieba.baidu.com/p/4381856623

第10話: https://tieba.baidu.com/p/4394673324

第11話: https://tieba.baidu.com/p/4481176814

第12話: https://tieba.baidu.com/p/4524455283

第13話: https://tieba.baidu.com/p/4425732506

第14話: https://tieba.baidu.com/p/4429526689

第15話: https://tieba.baidu.com/p/4437959945

第16話: https://tieba.baidu.com/p/4458109575

第17話: https://tieba.baidu.com/p/4481185228

第18話: https://tieba.baidu.com/p/4462427022

第19話: https://tieba.baidu.com/p/4455145278

第20話: https://tieba.baidu.com/p/4481192091

 

第三章

3-1 https://tieba.baidu.com/p/4490555240

3-2 https://tieba.baidu.com/p/4500408199

3-3 https://tieba.baidu.com/p/4527705963

3-4: https://tieba.baidu.com/p/4997902010

3-5: https://tieba.baidu.com/p/5003194669

3-6 https://tieba.baidu.com/p/5006000362

3-7:https://tieba.baidu.com/p/5006412981

3-8: https://tieba.baidu.com/p/5006945674

3-9 https://tieba.baidu.com/p/4618728030

3-10: https://tieba.baidu.com/p/5007383417

3-11: https://tieba.baidu.com/p/5007746383

3-12: https://tieba.baidu.com/p/5008523995

3-13: https://tieba.baidu.com/p/5008781100

3-14: https://tieba.baidu.com/p/5012909332

3-15 https://tieba.baidu.com/p/4626118192

3-15.5(閑話): https://tieba.baidu.com/p/5011980183

3-16: https://tieba.baidu.com/p/5009473558

3-17: https://tieba.baidu.com/p/5013257833

 

第四章

4-1: https://tieba.baidu.com/p/5014502206

4-2: https://tieba.baidu.com/p/5014665720

4-3: https://tieba.baidu.com/p/5016371743

4-4: https://tieba.baidu.com/p/5016221208

4-5: https://tieba.baidu.com/p/5018454719

4-6: https://tieba.baidu.com/p/5020644295

4-7: https://tieba.baidu.com/p/5023653265

4-8: https://tieba.baidu.com/p/5045006946

4-9: https://tieba.baidu.com/p/5046698588

4-10: https://tieba.baidu.com/p/5048393225

4-11: https://tieba.baidu.com/p/5049158369

4-12: https://tieba.baidu.com/p/5051467874

4-13: https://tieba.baidu.com/p/5053001744

4-14: https://tieba.baidu.com/p/5054355879

4-15: https://tieba.baidu.com/p/5055930649

4-16: https://tieba.baidu.com/p/5057103053

4-17: https://tieba.baidu.com/p/5057104826

4-18: https://tieba.baidu.com/p/5057109877

4-19: https://tieba.baidu.com/p/5057111605

4-20: https://tieba.baidu.com/p/5057117425

4-21: https://tieba.baidu.com/p/5057121160

4-22: https://tieba.baidu.com/p/5039381257

4-23: https://tieba.baidu.com/p/5057124365

4-24: https://tieba.baidu.com/p/5057126728

4-25: https://tieba.baidu.com/p/5063458392

4-26: https://tieba.baidu.com/p/5073354975

4-27: https://tieba.baidu.com/p/5079119972

4-閑話: https://tieba.baidu.com/p/5080301643

 

第五章

5-1: https://tieba.baidu.com/p/5093380963

5-2: https://tieba.baidu.com/p/5098974965

5-3: https://tieba.baidu.com/p/5102954557

5-4: https://tieba.baidu.com/p/5103126901

5-5: https://tieba.baidu.com/p/5107401691

5-6: https://tieba.baidu.com/p/5111744283

5-7 https://tieba.baidu.com/p/5316871107

5-8 https://tieba.baidu.com/p/5319231668

5-9 https://tieba.baidu.com/p/5319597425

5-10 https://tieba.baidu.com/p/5321383399

5-11 https://tieba.baidu.com/p/5330314513

5-12 https://tieba.baidu.com/p/5331842311

5-13&5-14 https://tieba.baidu.com/p/5336687390

5-15 https://tieba.baidu.com/p/5342197090

5-16 https://tieba.baidu.com/p/5343577888

6卷閑話+後記+5-8新增劇情 https://tieba.baidu.com/p/5473891159

 

第六章

6-1 https://tieba.baidu.com/p/5486976261

6-2 https://tieba.baidu.com/p/5487985550

6-3 https://tieba.baidu.com/p/5490427028

6-4 https://tieba.baidu.com/p/5494039540

6-5 https://tieba.baidu.com/p/5496195594

6-6 https://tieba.baidu.com/p/5514015773

6-7 https://tieba.baidu.com/p/5514259027

6-8 https://tieba.baidu.com/p/5515428112

6-9: https://tieba.baidu.com/p/5528908901

6-10 : https://tieba.baidu.com/p/5529801920

6-12 https://tieba.baidu.com/p/5642490266

6-13 https://tieba.baidu.com/p/5642557789

6-14 https://tieba.baidu.com/p/5643899167

6-15 https://tieba.baidu.com/p/5647420368

6-16 https://tieba.baidu.com/p/5652113642

6-11 https://tieba.baidu.com/p/5556443750

6-17 https://tieba.baidu.com/p/5653849428

6-18 https://tieba.baidu.com/p/5655104157

 

第七章

7-1 https://tieba.baidu.com/p/5711707923

7-2 https://tieba.baidu.com/p/5715707388

7-3 https://tieba.baidu.com/p/5723233133

7-4 https://tieba.baidu.com/p/5792583905

7-5 https://tieba.baidu.com/p/5816664871

7-6 https://tieba.baidu.com/p/5811735100

7-7 https://tieba.baidu.com/p/5827378221

7-8 https://tieba.baidu.com/p/5836290934

7-9 https://tieba.baidu.com/p/5844452231

7-10 https://tieba.baidu.com/p/5850886621

7-11 https://tieba.baidu.com/p/5859088082

7-12 https://tieba.baidu.com/p/5917888827

7-13 https://tieba.baidu.com/p/5926046999

7-14 https://tieba.baidu.com/p/5934275355

7-15 https://tieba.baidu.com/p/5936836884

7-16 https://tieba.baidu.com/p/5940346156

 

第八章

8-1 https://tieba.baidu.com/p/5993672410

8-2 https://tieba.baidu.com/p/6001939567

8-3 https://tieba.baidu.com/p/6006395470

8-4 https://tieba.baidu.com/p/6011596393

8-5 https://tieba.baidu.com/p/6024554101

8-6 https://tieba.baidu.com/p/6029416131

8-7 https://tieba.baidu.com/p/6030231916

8-8 https://tieba.baidu.com/p/6031388226

8-9 https://tieba.baidu.com/p/6032766835

8-10 https://tieba.baidu.com/p/6033678352

8-11 https://tieba.baidu.com/p/6036045847

8-12 https://tieba.baidu.com/p/6041418634

8-13 https://tieba.baidu.com/p/6047214341

8-14 https://tieba.baidu.com/p/6050873845

8-15 https://tieba.baidu.com/p/6056651063

8-16 https://tieba.baidu.com/p/6061942501

8-17 https://tieba.baidu.com/p/6069364965

8-18 https://tieba.baidu.com/p/6072996718

討論區

話題 回覆 觀看
>> 全部討論
©