Logo

英雄王,為了窮盡武道而轉生,然後,成為世界最強的見習騎士♀

英雄王英格利斯。

寿终正寝前、女神询问他最后的愿望。

祈愿来世,研究武道的极致。

但、转生后竟是一名外表可爱的『女孩子♀』!!!

还被认定不具备骑士的才能——。

美丽优雅的世界最强见习骑士♀传说开始了——

第一部

1話 英雄王英格利斯

2話 0歳的茵格麗絲

3話 0歳的茵格麗絲 2

4話 0歳的茵格麗絲 3

5話 5歳的茵格麗絲

6話 5歳的茵格麗絲 2

7話 5歳的茵格麗絲 3

8話 5歳的茵格麗絲 4

9話 5歳的茵格麗絲 5

10話 6歳的茵格麗絲

11話 6歳的茵格麗絲 2

12話 6歳的茵格麗絲 3

13話 12歳的茵格麗絲

14話 12歳的茵格麗絲 2

15話 12歳的茵格麗絲 3

16話 12歳的茵格麗絲 4

17話 12歳的茵格麗絲 5

18話 12歳的茵格麗絲 6

19話 12歳的茵格麗絲 7

20話 12歳的茵格麗絲 8

21話 12歳的茵格麗絲 9

22話 12歳的茵格麗絲 10

23話 12歳的茵格麗絲 11

24話 12歳的茵格麗絲 12

25話 12歳的茵格麗絲 13

26話 12歳的茵格麗絲 14

27話 12歳的茵格麗絲 15

28話 12歳的茵格麗絲 16

29話 15歳的茵格麗絲・启程前往王都

30話 15歳的茵格麗絲・天上人支配的城市

31話 15歳的茵格麗絲・天上人支配的城市 2

32話 15歳的茵格麗絲・天上人支配的城市 3

33話 15歳的茵格麗絲・天上人支配的城市 4

34話 15歳的茵格麗絲・天上人支配的城市 5

35話 15歳的茵格麗絲・天上人支配的城市 6

36話 15歳的茵格麗絲・天上人支配的城市 7

37話 15歳的茵格麗絲・天上人支配的城市 8

38話 15歳的茵格麗絲・天上人支配的城市 9

39話 15歳的茵格麗絲・天上人支配的城市 10

40話 15歳的茵格麗絲・天上人支配的城市 11

41話 15歳的茵格麗絲・天上人支配的城市 12

42話 15歳的茵格麗絲・天上人支配的城市 13

43話 15歳的茵格麗絲・天上人支配的城市 14

44話 15歳的茵格麗絲・天上人支配的城市 15

45話 15歳的茵格麗絲・冰封的彩虹之王《普里茲默》

46話 15歳的茵格麗絲・冰封的彩虹之王《普里茲默》 2

47話 15歳的茵格麗絲・冰封的彩虹之王《普里茲默》 3

48話 15歳的茵格麗絲・冰封的彩虹之王《普里茲默》 4

49話 15歳的茵格麗絲・冰封的彩虹之王《普里茲默》 5

50話 15歳的茵格麗絲・冰封的彩虹之王《普里茲默》 6

第二部

51話 15歳的茵格麗絲・卡拉爾王家騎士學院

52話 15歳的茵格麗絲・卡拉爾王家騎士學院 2

53話 15歳的茵格麗絲・卡拉爾王家騎士學院 3

54話 15歳的茵格麗絲・卡拉爾王家騎士學院 4

55話 15歳的茵格麗絲・卡拉爾王家騎士學院 5

56話 15歳的茵格麗絲・卡拉爾王家騎士學院 6

57話 15歳的茵格麗絲・卡拉爾王家騎士學院 7

58話 15歳的茵格麗絲・卡拉爾王家騎士學院 8

59話 15歳的茵格麗絲・卡拉爾王家騎士學院 9

60話 15歳的茵格麗絲・卡拉爾王家騎士學院 10

61話 15歳的茵格麗絲・卡拉爾王家騎士學院 11

62話 15歳的茵格麗絲・卡拉爾王家騎士學院 12

63話 15歳的茵格麗絲・卡拉爾王家騎士學院 13

64話 15歳的茵格麗絲・卡拉爾王家騎士學院 14

65話 15歳的茵格麗絲・卡拉爾王家騎士學院 15

66話 15歳的茵格麗絲・卡拉爾王家騎士學院 16

67話 15歳的茵格麗絲・卡拉爾王家騎士學院 17

68話 15歳的茵格麗絲・卡拉爾王家騎士學院 18

69話 15歳的茵格麗絲・卡拉爾王家騎士學院 19

70話 15歳的茵格麗絲・卡拉爾王家騎士學院 20

71話 15歳的茵格麗絲・卡拉爾王家騎士學院 21

72話 15歳的茵格麗絲・卡拉爾王家騎士學院 22

73話 15歳的茵格麗絲・卡拉爾王家騎士學院 23

74話 15歳的茵格麗絲・卡拉爾王家騎士學院 24

75話 15歳的茵格麗絲・卡拉爾王家騎士學院 25

76話 15歳的茵格麗絲・卡拉爾王家騎士學院 26

77話 15歳的茵格麗絲・卡拉爾王家騎士學院 27

78話 15歳的茵格麗絲・卡拉爾王家騎士學院 28

79話 15歳的茵格麗絲・卡拉爾王家騎士學院 29

80話 15歳的茵格麗絲・天惠武姬的病

81話 15歳的茵格麗絲・天惠武姬的病 2

©

背景色

简繁